การตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

การตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


การตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
        

อินเวอร์เตอร์ที่จะนำมาใช้งานกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม “ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย” โดยต้องมีรายงานผลการทดสอบที่แสดงว่าอินเวอร์เตอร์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดฯ และรายงานผลการทดสอบต้องออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันทดสอบที่เป็นกลางและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (สำหรับอินเวอร์เตอร์) หรือได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากการไฟฟ้านครหลวง
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ที่ประสงค์จะยื่นผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ให้ กฟน. ตรวจสอบสามารถยื่นเอกสารให้ กฟน. พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันเวลา   : ทุกวันทำการตั้งแต่ ๐๙:๐๐ – ๑๒:๐๐ น. และ ๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น.
สถานที่ : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ชั้น ๗ อาคารจอดรถ) การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต ๓๐ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เอกสารที่ต้องยื่น
๑. หนังสือนำส่งเอกสาร (Download)
๒. แบบกรอกข้อมูลผลการทดสอบการออกแบบสำหรับอินเวอร์เตอร์ (Download)
๓. รายงานผลการทดสอบการออกแบบ (Design Test Report) ของอินเวอร์เตอร์
๔. ใบรับรองห้องทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมรายละเอียดที่แสดงว่าสามารถทดสอบ Grid-connected Inverter
๕. Catalog / Brochure ของอินเวอร์เตอร์
๖. CD-ROM หรือ Flash Drive ที่บรรจุไฟล์ PDF ของเอกสารในข้อ ๓ – ๕
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ : คุณมนัส อรุณวัฒนาพร คุณวุฒิชัย สราญรมย์ หรือคุณณัฐศิษฎิ์ พรหมปาน
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๕๖-๓๘๒๒ หรือ ๐๒-๒๕๖-๓๘๑๙
โทรสาร : ๐๒-๒๕๖-๓๘๓๑
อีเมล์ : manata@mea.or.th, wuttichai_s@mea.or.th หรือ nattasit.pr@mea.or.th
ที่มาข้อมูล : http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=2996&pid=2995

Comments are closed.