มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

·  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 28 มิ.ย. 2553 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน

·  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (คณะกรรมการบริหารฯ)
·  มติคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP พลังงานหมุนเวียน
        ·  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558
         ·  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
·   
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
     ·   ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องกำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดกำลังผลิตติดตั้ง สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

·  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
°  ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ที่ 39/2549
°  ประกาศการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ที่ 17/2551
°  ประกาศการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ที่ 6/2553
°  ประกาศชะลอรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ที่ 16/2553
°  ประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานลม ที่ 45/2553
°  ประกาศห้ามเปลี่ยนสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฯ ที่ 13/2554
            °  ประกาศการหยุดรับคำร้องเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการพลังงานลม ที่ 43/2557
            °  ประกาศการหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่ 4/2558 
            °  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 40/2558 เรื่อง การโอนสิทธิและหน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า

 

ที่มาข้อมูล : http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=2996&pid=2995

Comments are closed.