We will show you
the way to Success!

ใช้พลังงานสะอาด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใช้พลังงานโซล่าเพื่อคนไทย


Learn more


Who We Are

ยินดีต้อนรับสู่ SOLARFORTHAI.com  เราเป็นผู้ให้บริการ เกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทุกชนิด และบริการติดตั้งระบบ Solar On Grid – Off Grid, Solar RoofTop และ Solar Farm ทั้งนี้ เรามีทีมงานมืออาชีพ และมีความชำนาญงานเฉพาะด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Vision & Mission

เรา ต้องการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจโซลาร์เซลล์ครบวงจร

พันธกิจ

  • พันธกิจต่อลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่อธุรกิจโซลาร์เซลล์ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • พันธกิจต่อคู่แข่งเคารพในการแข่งขันอย่างโปร่งใส และจะไม่ทำการใส่ร้ายคู่แข่ง ไม่ว่าจะประการใดๆ รวมทั้ง จะทำการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างศัตรูต่อธุรกิจ
  • พันธกิจต่อคู่ค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเป็นพันมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
  • พันธกิจต่อพนักงาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ก่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมกับการเติบโตของบริษัท

 

 


Web Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Aenean nisl orci aliqua.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore in tandem with innovative technology magna..


Web Hosting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Aenean nisl orci aliqua.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore in tandem with innovative technology magna..

Web Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Aenean nisl orci aliqua.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore in tandem with innovative technology magna..


Mobile Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Aenean nisl orci aliqua.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore in tandem with innovative technology magna..